Политика конфиденциальности

Дата остан­ньо­го онов­лен­ня: 27 лип­ня 2012 р. (пере­гля­ну­ти архів­ні версії)

Кори­сту­ва­ти­ся наши­ми служ­ба­ми мож­на по-різному: шука­ти інфор­ма­цію та діли­ти­ся нею, спіл­ку­ва­ти­ся з інши­ми людь­ми чи ство­рю­ва­ти новий вміст. Якщо ви надає­те нам інфор­ма­цію, напри­клад, ство­рю­ю­чи облі­ко­вий запис Google, ми може­мо навіть пок­ра­щи­ти робо­ту таких служб для вас – пока­зу­ва­ти більш дореч­ні резуль­та­ти пошу­ку й ого­ло­шен­ня, допо­мог­ти зна­хо­ди­ти людей чи зро­би­ти про­цес обмі­ну інфор­ма­цією швид­шим і про­сті­шим. Ми хоче­мо, щоб під час кори­сту­ван­ня наши­ми служ­ба­ми ви розу­мі­ли, як засто­со­вуєть­ся ваша інфор­ма­ція та яки­ми спо­со­ба­ми мож­на захи­сти­ти свою конфіденційність.

У нашій Політиці конфіденційності йдеться про таке:

яку інфор­ма­цію ми зби­рає­мо та наві­що ми це роби­мо; як ми вико­ри­сто­вує­мо цю інфор­ма­цію; які мож­ли­во­сті вибо­ру ми про­по­нує­мо, включ­но з досту­пом до інфор­ма­ції та її онов­лен­ням. Ми нама­га­ли­ся пояс­ни­ти все яко­мо­га про­сті­ше, але якщо вам неві­до­мі такі тер­мі­ни, як фай­ли cookie, IP-адреси, теги пік­селів і веб-переглядачі, ради­мо спер­шу ознай­о­ми­ти­ся з таки­ми основ­ни­ми тер­мі­на­ми. Google при­ді­ляє вели­ку ува­гу вашій кон­фі­ден­цій­но­сті, тому, неза­леж­но від того, чи кори­стує­те­ся ви Google недов­го, чи роби­те це вже про­тя­гом три­ва­ло­го часу, ради­мо ознай­о­ми­ти­ся з наши­ми пра­ви­ла­ми, а в разі виник­нен­ня будь-яких питань зв’язатися з нами.

Інформація, яку ми збираємо

Ми зби­рає­мо інфор­ма­цію з метою надан­ня кра­щих послуг усім нашим кори­сту­ва­чам: від основ­них відо­мо­стей, як-от мова, якою ви роз­мо­в­ляє­те, до склад­ні­ших – напри­клад, які ого­ло­шен­ня в мере­жі ви чи ваші близь­кі вва­жає­те найкориснішими.

Збір інформації відбувається двома способами:

Інфор­ма­ція, яку ви нам надає­те. Напри­клад, для багатьох наших служб потріб­но зареєстру­ва­ти облі­ко­вий запис Google. Під час реєстра­ції ми запи­тує­мо осо­би­сту інфор­ма­цію, як-от ваше ім’я, елек­трон­ну адре­су, номер теле­фо­ну чи номер кре­дит­ної карт­ки. Якщо ви хоче­те кори­сту­ва­ти­ся всі­ма пере­ва­га­ми наших функ­цій і діли­ти­ся вмі­стом з інши­ми, ми може­мо також попро­си­ти вас ство­ри­ти загаль­но­до­ступ­ний про­філь Google , у яко­му відо­бра­жа­ти­меть­ся ваше ім’я та фото.